objarni Apps

Digimem - lära barn siffror 0.95
objarni
Digimem är ett memoryspel för de små barnen!Inga menyer och ingen reklam - endast memory - och träning påtal på köpet. Perfekt för nybörjare!Målgruppen är 3-5-åringar som håller på att lära sig räkna.Första steget är att känna igen siffror och tal, genom deras formoch deras uttalade namn.Kombinationen memory, ett spel som i grunden tränarminnesförmågan, och stora uttalade siffror betyder att barnet kananvända öga, öra och hand samtidigt för att bättre minnas varsiffrorna ligger.Att blanda in flera sinnen samtidigt är effektivt urinlärningssynpunkt. Förhoppningen är därför att denna app snabbttränar upp associationsförmågan mellan siffrornas utseende och dessläte hos barnet.Digimem innehåller talen 0, 1, 2 och så vidare upp till och med9.Om du gillar Digimem, pröva också Alfamem - samma koncept fastmed bokstäver!Programmering, grafik och ljud: Olof BjarnasonMusik: Gustav BjarnasonDigimem is a memory gamefor the little kids!No menus and no commercials - only memory - and training onspeech in the bargain. Perfect for beginners!The target audience is 3-5 year olds who are learning to count.The first step is to recognize numbers and speeches, by their formand their explicit names.The combination of memory, a game that basically are trainingmemory ability, and large expressed numbers mean that the child canuse the eye, ear and hand simultaneously to better remember wherethe numbers are located.The involvement of multiple senses simultaneously is efficientfrom the learning point of view. It is therefore hoped that thisapp quickly train up association ability between the figures lookand its vocalization of the child.Digimem contains the numbers 0, 1, 2 and so on up to andincluding 9.If you like Digimem, try also Alfamem - same concept but withletters!Programming, graphics and sound: Olof BjarnasonMusic: Gustav Bjarnason
Alfamem - känna igen bokstäver 1.1
objarni
Alfamem är ett memoryspel för de allra minsta.Nyhet! Nu finns också "Digimem" - samma koncept fast medsiffroristället!Målgruppen är 3-5-åringar som håller på att lära sig attkännaigen bokstäverna - deras form och deras namn.Kombinationen memory, ett spel som i grundentränarminnesförmågan, och stora uttalade bokstäver betyder attbarnet kananvända öga, öra och hand samtidigt för att bättre minnasvarbokstäverna ligger.Att blanda in flera sinnen på en gång är effektivturinlärningssynpunkt. Förhoppningen är därför att denna apptränarupp barnets associationsförmåga mellan bokstävernas utseendeochnamn.Gratisversionen innehåller bokstäverna A till och med H.Betalvarianten innehåller hela alfabetet A-Ö.Programmering, grafik och ljud: Olof BjarnasonMusik: Gustav BjarnasonAlfamem is a memorygamefor the youngest.New! Now there are also "Digimem" - same concept but withnumbersinstead!The target audience is 3-5 year olds who are learningtorecognize the letters - their shapes and their names.The combination of memory, a game that basically aretrainingmemory ability, and large pronounced lettering means thatthe childcan use the eye, ear and hand simultaneously to betterrememberwhere the letters are.The involvement of multiple senses at once is efficient fromthelearning point of view. It is therefore hoped that this apptrainup the child associativity of the letters look and name.The free version includes letters A through H.Debit variant containing the entire alphabet AZ.Programming, graphics and sound: Olof BjarnasonMusic: Gustav Bjarnason
Alfamem - lära bokstäver A-Ö 1.0
objarni
Alfamem är ett memoryspel för småttingar!Nyhet! Nu finns också "Digimem" - samma koncept fast medsiffroristället!Målgruppen är 3-5-åringar som håller på att lära sig attkännaigen bokstäverna - deras form och deras namn.Kombinationen memory, ett spel som i grundentränarminnesförmågan, och stora uttalade bokstäver betyder attbarnet kananvända öga, öra och hand samtidigt för att bättre minnasvarbokstäverna ligger.Att blanda in flera sinnen samtidigt är effektivturinlärningssynpunkt. Förhoppningen är därför att denna appsnabbttränar upp associationsförmågan mellan bokstavens utseendeoch dessläte hos barnet.Gratisversionen innehåller bokstäverna A till och med H.Betalvarianten innehåller hela alfabetet A-Ö.Programmering, grafik och ljud: Olof BjarnasonMusik: Gustav BjarnasonAlfamem is a memorygamefor the kiddies!New! Now there are also "Digimem" - same concept but withnumbersinstead!The target audience is 3-5 year olds who are learningtorecognize the letters - their shapes and their names.The combination of memory, a game that basically aretrainingmemory ability, and large pronounced lettering means thatthe childcan use the eye, ear and hand simultaneously to betterrememberwhere the letters are.The involvement of multiple senses simultaneously isefficientfrom the learning point of view. It is therefore hopedthat thisapp quickly train up association ability between theletter'sappearance and the sound of the child.The free version includes letters A through H.Debit variant containing the entire alphabet AZ.Programming, graphics and sound: Olof BjarnasonMusic: Gustav Bjarnason