1.3 / September 24, 2015
(4.0/5) (92)
Loading...

Description

VIVA Taxi Stars

Създадено съвместно с VIVACOM, приложението VIVATaxistars видава уникалната възможност да поръчвате такси от предпочитана отвас таксиметрова компания само с два клика!

Отминаха времената, в които трябваше да звъните на оператор.Вече виждате на екрана на телефона си кои таксита са близо до вас ипоръчвате кола само от подбрани компании с добра репутация. Запърви път е достатъчно само да потвърдите адреса, на който сенамирате и който приложението ви показва – и дори няма нужда давъвеждате краен пункт за пътуването. Поръчката става засекунди!

Vivataxistars е препоръчано от VIVACOM приложение и можете да госвалите и от VIVA Apps.
http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/mobilni-prilojenija/vivataxistars

Основни характеристики:
- лесно и бързо поръчване без разговори
- викате такси, без да въвеждате адреси
- виждате ясно всички подробности на екрана
- пълна предварителна информация – таксиметрова фирма, номер имарка на колата, снимка на шофьора, очакван маршрут
- проследяване движението на автомобила по картата
- изпращане и получаване на безплатни гласови съобщения директно нашофьора, за по-лесно намиране на адреса

Как работи:
1. Регистрирайте своя профил в системата. Прави сееднократно.
Виждате на екрана къде се намирате и какви таксита има околовас.
2. За да поръчате такси, потвърдете адреса, на който се намиратеили го коригирайте, ако не е съвсем точен.
3. Можете директно да натиснете бутона „Поръчай такси“ и вашатазаявка ще бъде изпратена до най-близките таксита около вас.
4. Или въведете краен адрес, като го изпишете или го изберете отсъхранените адреси в менюто „Звезда“.
5. По подразбиране поръчката ви се изпраща до всички таксита врайона. Ако имате предпочитания, изберете името на желанатакомпания от лентата в долния край на екрана.
6. След като таксито приеме вашата поръчка, в лентата долу можетеда видите повече информация за шофьора, като я прелиствате спръст.
7. Виждате на екрана предполагаемия маршрут до крайната точка иможете да контролирате нежелани отклонения от него.
8. След приключване на пътуването можете да оцените в звездипреживяването си. Вашата оценка влияе на рейтинга на шофьора.

Местоположение:
Можете да поръчвате таксита в София, Пловдив, Бургас, Варна,Сливен, Враца, Гоце Делчев и много други градове.

За повече информация:
За включване на таксита в мрежата на Таксистарс или запотребителска поддръжка.
За контакти тел. 02 9021190, [email protected] илиfacebook.com/TaxiStars

VIVA Taxi Stars

Created together with VIVACOM, VIVATaxistars application givesyou a unique opportunity to order one of your preferred taxicompany with just two clicks!

Gone are the times we had to call an operator. You see on thescreen of your phone which taxis are near you and order a car onlyfrom the selected companies with good reputation. For the firsttime is not enough to confirm the address where you are and thatyour application shows - and does not even need to enter adestination for the trip. Order it in seconds!

Vivataxistars recommended by VIVACOM application and you candownload it from VIVA Apps.
http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/mobilni-prilojenija/vivataxistars

Main features:
- Easy and fast ordering free talktime
- Calling a cab without entering addresses
- Clearly see all the details on the screen
- Complete preliminary information - taxi company, number and brandof the car, the driver's photo, expected route
- Tracking the car map
- Send and receive free voice messages directly to the driver foreasy finding of address

How it works:
1 Register your profile in the system. Be done once.
See on the screen where you are and what's around you, taxis.
2 To order a taxi, confirm the address where you are or correct ifnot entirely accurate.
3 You can directly click the "taxi" and your request will be sentto the nearest taxi around you.
4 Or enter a destination address as you type it or select it fromthe list stored in the "Star".
5 By default, your order is sent to all taxis in the area. If youhave a preference, select the name of the desired company from thebar at the bottom of the screen.
6 After the taxi take your order on the bar below you can see moreinformation about the driver, browse her finger.
7 See the screen supposed route to destination and you can controlundesirable deviations from it.
8 After the trip you can appreciate the stars in his experience.Your rating affects the rating of the driver.

Location:
You can order taxis in Sofia, Plovdiv, Bourgas, Varna, Sliven,Varna, Gotse Delchev and many other cities.

For more information:
To turn on the taxi network Taksistars or user support.
Contact tel. 02 9021190, [email protected] orfacebook.com/TaxiStars

App Information VIVATaxistars

VIVACOM Bulgaria Show More...

VIVATaxistars 1.3 APK
VIVA Taxi StarsСъздадено съвместно с VIVACOM, приложението VIVATaxistars видава уникалната възможност да поръчвате такси от предпочитана отвас таксиметрова компания само с два клика!Отминаха времената, в които трябваше да звъните на оператор.Вече виждате на екрана на телефона си кои таксита са близо до вас ипоръчвате кола само от подбрани компании с добра репутация. Запърви път е достатъчно само да потвърдите адреса, на който сенамирате и който приложението ви показва – и дори няма нужда давъвеждате краен пункт за пътуването. Поръчката става засекунди!Vivataxistars е препоръчано от VIVACOM приложение и можете да госвалите и от VIVA Apps.http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/mobilni-prilojenija/vivataxistarsОсновни характеристики:- лесно и бързо поръчване без разговори- викате такси, без да въвеждате адреси- виждате ясно всички подробности на екрана- пълна предварителна информация – таксиметрова фирма, номер имарка на колата, снимка на шофьора, очакван маршрут- проследяване движението на автомобила по картата- изпращане и получаване на безплатни гласови съобщения директно нашофьора, за по-лесно намиране на адресаКак работи:1. Регистрирайте своя профил в системата. Прави сееднократно.Виждате на екрана къде се намирате и какви таксита има околовас.2. За да поръчате такси, потвърдете адреса, на който се намиратеили го коригирайте, ако не е съвсем точен.3. Можете директно да натиснете бутона „Поръчай такси“ и вашатазаявка ще бъде изпратена до най-близките таксита около вас.4. Или въведете краен адрес, като го изпишете или го изберете отсъхранените адреси в менюто „Звезда“.5. По подразбиране поръчката ви се изпраща до всички таксита врайона. Ако имате предпочитания, изберете името на желанатакомпания от лентата в долния край на екрана.6. След като таксито приеме вашата поръчка, в лентата долу можетеда видите повече информация за шофьора, като я прелиствате спръст.7. Виждате на екрана предполагаемия маршрут до крайната точка иможете да контролирате нежелани отклонения от него.8. След приключване на пътуването можете да оцените в звездипреживяването си. Вашата оценка влияе на рейтинга на шофьора.Местоположение:Можете да поръчвате таксита в София, Пловдив, Бургас, Варна,Сливен, Враца, Гоце Делчев и много други градове.За повече информация:За включване на таксита в мрежата на Таксистарс или запотребителска поддръжка.За контакти тел. 02 9021190, [email protected] илиfacebook.com/TaxiStarsVIVA Taxi StarsCreated together with VIVACOM, VIVATaxistars application givesyou a unique opportunity to order one of your preferred taxicompany with just two clicks!Gone are the times we had to call an operator. You see on thescreen of your phone which taxis are near you and order a car onlyfrom the selected companies with good reputation. For the firsttime is not enough to confirm the address where you are and thatyour application shows - and does not even need to enter adestination for the trip. Order it in seconds!Vivataxistars recommended by VIVACOM application and you candownload it from VIVA Apps.http://www.vivacom.bg/bg/residential/ceni-i-uslugi/mobilni-uslugi/zabavlenie-i-info/mobilni-prilojenija/vivataxistarsMain features:- Easy and fast ordering free talktime- Calling a cab without entering addresses- Clearly see all the details on the screen- Complete preliminary information - taxi company, number and brandof the car, the driver's photo, expected route- Tracking the car map- Send and receive free voice messages directly to the driver foreasy finding of addressHow it works:1 Register your profile in the system. Be done once.See on the screen where you are and what's around you, taxis.2 To order a taxi, confirm the address where you are or correct ifnot entirely accurate.3 You can directly click the "taxi" and your request will be sentto the nearest taxi around you.4 Or enter a destination address as you type it or select it fromthe list stored in the "Star".5 By default, your order is sent to all taxis in the area. If youhave a preference, select the name of the desired company from thebar at the bottom of the screen.6 After the taxi take your order on the bar below you can see moreinformation about the driver, browse her finger.7 See the screen supposed route to destination and you can controlundesirable deviations from it.8 After the trip you can appreciate the stars in his experience.Your rating affects the rating of the driver.Location:You can order taxis in Sofia, Plovdiv, Bourgas, Varna, Sliven,Varna, Gotse Delchev and many other cities.For more information:To turn on the taxi network Taksistars or user support.Contact tel. 02 9021190, [email protected] orfacebook.com/TaxiStars
Vivа Tournaments 2.0.1 APK
Вива Турнири е забавно приложение, в коетоможеда участвате в състезания – турнири с реални опоненти. Тамщенамерите над 20 различни турнирни теми и винаги състезатели,срещукоито да играете!Първо изберете тема, след което ние ще намеримподходящсъстезател, с който да започнете турнира веднага! Този,койтосъбере най-много точки, за най-кратко време, печелитурнира!Единствено потребителите в мобилната мрежа на Виваком, щемогатда активират абонамент за Вива Турнири, с безплатна тестовапърваседмица и платен следващ седмичен абонамент. Трима състезателивъвВива Турнири, които имат активен абонамент и са събралинай-многоточки за седмицата, ще печелят по една от големитеседмичнинагради!Viva Tournamentsfunapplication, which can participate in competitions -tournamentswith real opponents. There you will find over 20different topicstournament and always players to play against!First select a theme, then we will find a suitablecompetitorwith which to start the tournament immediately! Whoevercollectsthe most points in the shortest time wins thetournament!Only users in the mobile network of VIVACOM will be abletoactivate the subscription Viva Tournaments, with first weekfreetrial and paid next week subscription. Three competitors inVivaTournaments, which have an active subscription and haveaccumulatedthe most points for the week, you will earn one of theweeklyprizes!
My VIVACOM APK
Useful for every VIVACOM client! Everything about your services andbills.
TV GO by VIVACOM 1.00.21 APK
Всичко, което искаш е тук! Вземи цялото съдържание наинтерактивниямедиен портал TV GO в джоба си! Само с едно влизане, спотребител ипарола от My VIVACOM, получаваш достъп до съдържанието,навсякъде ипо всяко време. Персонализирай желани от теб канали ифилми вкатегории „Любими“, търси лесно и интуитивно в изобилиеоттелевизионни предавания и видеотека. Възползвай се от бърздостъпдо точното за теб съдържание като ползваш полезнитефилтривразличните категории. Наслади се на новото преживяване сега!
Happy Call APK
Your music message for everyone who's calling you - it is yourHappy Call!
SmartAd APK
Watch ads on your smartphone and get more MB every month.
Pay by VIVACOM APK
Pay with your phone, send and receive money. Fast and safe, withnohidden fees.
Loading...