/
(4.1/5) (26906)
Loading...

Description

This is Soccer Clubs Logo Quiz - sport game. Guess logos of 360soccer teams.

App Information Soccer Clubs Logo Quiz

 • App Name
  Soccer Clubs Logo Quiz
 • Package Name
  com.mtapps.quiz.football_clubs_quiz
 • Updated
 • File Size
  Undefined
 • Requires Android
  Android
 • Version
 • Developer
  MTapps
 • Installs
  -
 • Price
  Free
 • Category
 • Developer
 • Google Play Link

Soccer Clubs Logo Quiz Version History

Select Soccer Clubs Logo Quiz Version :
 • 1.3.62 (37)
 • 1.3.59 (34)
 • 1.3.56 (31)
 • 1.3.54 (29)
 • 1.3.53 (28)
 • 1.3.52 (27)
 • Soccer Clubs Logo Quiz 1.3.62 APK File

  Publish Date: 2017 /2/3
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 17.3 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: f12a297d894bc5a2edac3de74dde4fcb42f53eba
  APK Signature: 56a73c4a9f79df1ad09882766896e6f659779465
 • Soccer Clubs Logo Quiz 1.3.59 APK File

  Publish Date: 2016 /10/28
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 17.3 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: c5f5d519ed57270b09c23deb535e5a4c1fffb8d8
  APK Signature: 56a73c4a9f79df1ad09882766896e6f659779465
 • Soccer Clubs Logo Quiz 1.3.56 APK File

  Publish Date: 2016 /4/4
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 17.4 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 8b7eb20432a9b3d0caca052c6a19dfa004f49842
  APK Signature: 56a73c4a9f79df1ad09882766896e6f659779465
 • Soccer Clubs Logo Quiz 1.3.54 APK File

  Publish Date: 2016 /3/5
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 17.4 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 2211fb06cbb3af7e00b0c099a1c445366e439f19
  APK Signature: 56a73c4a9f79df1ad09882766896e6f659779465
 • Soccer Clubs Logo Quiz 1.3.53 APK File

  Publish Date: 2016 /2/20
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 17.4 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 71a2f1562a3f32bc2b5f382304c7f4868e1dfa9f
  APK Signature: 56a73c4a9f79df1ad09882766896e6f659779465
 • Soccer Clubs Logo Quiz 1.3.52 APK File

  Publish Date: 2016 /1/13
  Requires Android: Android 4.0+ (Ice Cream Sandwich, API: 14)
  File Size: 15.1 MB
  Tested on: Android 7.1 (Nougat, API: 25)
  File Sha1: 5058de55f5fcc1fd5b84785342ea7a94d7785554
  APK Signature: 56a73c4a9f79df1ad09882766896e6f659779465

MTapps Show More...

Football Millionaires APK
MTapps
The Football Millionaires game is designed for all fans offootball.
Zakupy - lista 1.0.5 APK
MTapps
Wersja standardowa może wyświetlać reklamyipozwala na wysyłkę jedynie 1 wiadomości sms z listą zakupów.Jeślilista będzie za długa na 1 sms, aplikacja wyśle jedynietylepozycji ile się zmieści w 1 wiadomości. Wersja Proaplikacjiumożliwia przesyłanie pełnych list i nie wyświetla reklam.Lista funkcjonalności:- tworzenie list zakupów- zapamiętywanie wprowadzanych towarów i podpowiadanieprzytworzeniu nowych- przesyłanie list zakupów w formie sms pomiędzy telefonamizzainstalowaną aplikacją- oznaczanie pozycji listy "jako kupione"- wprowadzanie cen poszczególnych pozycji i wyliczanie łącznejkwotydla całej listy- wprowadzenie ilości dla poszczególnych pozycji- blokada wygaszania ekranu w trakcie pracy z listą- edycja list i ich pozycjiBadania wykazują, że robienie listy zakupów znacząco skracaczasspędzony w sklepie i pozwala zaoszczędzić pieniądzepoprzezunikanie zbędnych zakupów. Aplikacja to lista zakupów poPolsku.Wspomaga zakupy poprzez sprawne i wygodne tworzenielistzawierających produkty do kupienia. Tworzenie listy zakupówjestniezwykle szybkie. Wystarczy podać jej nazwę. Do każdej listymożnadopisywać dowolne towary. Każdy towar dodaje się niezwyklełatwo.Mechanizmy dodawania pozycji zostały ograniczone do minimum,takaby użytkownik aplikacji mógł jak najszybciej, bez zbędnychkrokówprzygotować listę artykułów do kupienia. Aplikacja uczysięzapamiętując każdy dodany na jakąkolwiek listę artykuł inapodstawie zapamiętanych wartości podpowiada przy tworzeniunowychtowarów na liście. Umożliwia to znaczne usprawnienietworzenialisty zakupów, szczególnie jeśli pewne towary sąkupowaneregularnie. Tworzone listy zakupów można wysyłać na innytelefon zapomocą wiadomości sms. Wysłana za pomocą programu listazakupówjest odbierana na telefonie docelowym i interpretowanaprzezaplikację zainstalowaną na telefonie odbiorcy. Dziękitakiemumechanizmowi dane trafiają bezpośrednio do aplikacjiodbiorcy i nietrzeba już jej wysyłać standardowym smsem, któregociężko sięczyta. Dodatkowo, gdy zakupy w postaci listy wysłanejwiadomościąsms przyjdą na telefon odbiorcy, wyświetla siępowiadomienie onowej liście, dla którego można dodatkowoskonfigurować wibrację idźwięk.Aplikacja poza funkcją tworzenia i przesyłania listzakupówwspomaga także samo robienie zakupów. Długie kliknięcie nakażdąpozycję listy wyświetla menu zawierające dodatkowe opcje.Dodatkowefunkcje ukryte zostały pod długim kliknięciem, aby np.ukrycietelefonu w damskiej torebce nie powodowało zmian na liście.Robiączakupy z wykorzystaniem aplikacji można oznaczać pozycje naliściejako kupione, aby bez zastanawiania się wiedzieć co zostałodokupienia. Dodatkowo istnieje możliwość wpisywania cenyartykułu.Każda cena jest automatycznie sumowana i prezentowana udołuekranu. Taki prosty mechanizm pozwala zweryfikować jakiejkwotymożna się spodziewać przy kasie. Już podczas wędrowania przezskleprysuje się ostateczna kwota, a przy kasie sklepowejmożnazweryfikować ceny z półki z rzeczywistymi cenami.Odbierającparagon można weryfikować ceny poszczególnych produktów.Aplikacjaumożliwia również pełną edycję pozycji na liście np.zmiany ilościartykułów. Dodatkowo w ustawieniach możnaskonfigurować wyłączeniewygaszacza ekranu telefonu w trakcie pracyz listą zakupów.Jeśli potrzebujesz narzędzia które pomoże Ci sprawnieioszczędnie zrobić zakupy - lista zakupów na pewno Cisięprzyda.The standard versioncanbe displayed and allows for the shipment of only 1 sms with alist.If the list is too long for one SMS, the app will send only asmanyitems as will fit in one message. The Pro version allows youtotransfer complete application letter and does not display ads.List of features:- The creation of shopping lists- Storage of goods entering and prompting the creation of new- Sending shopping lists in the form of text messages betweenmobilephones with the application installed- Determination of the list of items "as purchased"- The introduction of the price of each item and calculate thetotalamount for the entire list- The introduction of the quantity for each item- Lock screen saver when working with a list of- Edit lists and their positionStudies show that making lists significantly reduces thetimespent in the store and saves money by avoidingunnecessarypurchases. The application is the Polish shopping list.Assistspurchases through efficient and convenient to createlistscontaining products to buy. Create a shopping list isextremelyfast. Just enter the name. For each list, you can appendany of thegoods. Each item added is extremely easy. Mechanismsadding itemshave been kept to a minimum, so that the user may haveapplicationas soon as possible, without any unnecessary steps toprepare alist of items to buy. The application learns to memorizeeach addedto any list item and based on the stored value suggeststhecreation of new products in the list. This allows you to createalist of significant improvement purchases, especially whencertaingoods are bought regularly. Create shopping lists can besent toanother phone via sms. Sent using the shopping list isreceived onthe target phone and interpreted by an applicationinstalled on therecipient's phone. Thanks to this mechanism, thedata goes directlyto the application of the recipient and no longerneed it to send astandard text message, which is hard to read. Inaddition, whenshopping in a list sent sms will come to yourrecipient's phone, itdisplays a notification about the new list,for which you canfurther configure the vibration and sound.Applications outside the function of creating andsendingshopping lists also supports the same shopping. Long clickon eachitem in the list displays a menu of additional options.Additionalfeatures were hidden under a long click to eg. Telephonehidehandbag did not alter the list. When shopping usingtheapplication, you can indicate the items on the list asbought,without thinking to know what is available forpurchase.Additionally, you can enter the price article. Each priceisautomatically summed and presented at the bottom of thescreen.This simple mechanism allows to verify what amount you canexpectat the checkout. Even while wandering through the store drawsupthe final amount, and at the cash register, you can verifytheshelf prices of real prices. When you receive a bill, youcanverify the prices of individual products. The applicationalsoprovides a complete edition of the items on the list, eg.Change inthe number of articles. In addition, you can configurethesettings, turn off your screen saver when working with alist.If you need a tool that will help you efficientlyandcost-effectively to market - shopping list for sure you comeinhandy.
Simple Note 1.1 APK
MTapps
The application is a simple notepad that allows you toquicklycreate notes.Key features are:- Easily create notes- Ability to display notes in a categorized view- Ability to search notes- Ability to send notes in the text message and email- Ability to configure default settings for dispatch
Bills - reminder 1.0.4 APK
MTapps
A simple application which reminds you ofthedates of payment of bills
Soccer Clubs Logo Quiz APK
MTapps
This is Soccer Clubs Logo Quiz - sport game. Guess logos of 360soccer teams.
Geography Quiz APK
MTapps
How many countries can you guess? Learn flags, maps and coats ofarms!
Names of Soccer Stars Quiz APK
MTapps
Guess the names of 600 soccer stars from all over the world.
Picture Quiz - Guess the Word APK
MTapps
The best free pics quiz game. Guess hundreds of word puzzles.
Loading...