Neptis SA Apps

Loading...
Yanosik navi antyradar kamera 3.5.6.0
Neptis SA
Informuj i bądź informowany o aktualnejsytuacji na drodze. Korzystając z aplikacji dowiesz się o zbliżaniusię do kontroli prędkości, utrudnień czy fotoradarów. Yanosik tonajskuteczniejszy system ostrzegania dla kierowców, który łączy wsobie funkcje legalnego antyradaru, nawigacji online iwideorejestratora.Yanosik gromadzi wokół siebie największą społeczność kierowców wPolsce. Miesięcznie korzysta z niego ponad 1,5 mln użytkowników,którzy każdego miesiąca pokonują ponad 350 mln km, a co 3 sekundy wsystemie pojawia się nowe zgłoszenie!Yanosik to wszechstronny asystent kierowcy, oferuje m.in.:- ostrzeganie (o fotoradarach, kontrolach prędkości, patrolachnieoznakowanych, kontrolach ITD, odcinkowym pomiarze, zagrożeniachna drodze),- nawigację omijającą korki (technologia Smart Traffic),- wideorejestrator,- komputer pokładowy (po połączeniu z Yanosik Connect -yanosik.pl/connect),- ubezpieczenia YU! - pierwsza, powszechna oferta bazująca nanajnowocześniejszym rozwiązaniu, które uzależnia cenę ubezpieczeniaod stylu jazdy (http://payhowyudrive.pl/),- wspólne przejazdy (www.yanosiktls.pl),- asystenta parkingowego (informacja o strefie, płatnośćmobilna),- opinie o restauracjach oraz stacje paliw wraz z cenami.******* English *******Yanosik informs you about various traffic events on roads. Informand be informed about speed cameras, accidents and otherthreats.Inform and be informedabout the current situation on the road. Using the application youwill learn about approaching a speed control, hindrance or speedcameras. Yanosik is the most effective warning system for drivers,which combines the functions of legal radar detector, navigation,online and paperless recorder.Yanosik gathers around him the largest community of drivers inPoland. Monthly use it more than 1.5 million users each month toovercome more than 350 million km, and every 3 seconds in thesystem, a new application!Yanosik is a versatile assistant driver offers m.in .:- warning (speed camera, controls the speed patrol unmarked,controls ITD segmental measurement, hazards on the road).- navigation, avoiding traffic jams (Smart TechnologyTraffic)- the DVR,- on-board computer (in combination with Yanosik Connect -yanosik.pl/connect)- insurance YU! - first, general offer based on the most modernsolution, which makes the price of insurance against driving style(http://payhowyudrive.pl/)- shared rides (www.yanosiktls.pl)- Parking assistant (zone information, mobile payment)- Reviews of restaurants and gas stations with prices.******* ******* AngielskiYanosik INFORMS you about traffic events on various roads. Informand be informed about speed cameras, accidents and otherthreats.
Yanosik dla Firm
Neptis SA
Wierzymy, że prowadzenie firmy to nie tylkobiznes, utrzymywanie kontroli i niskich kosztów, ale równieżbudowanie relacji międzyludzkich, dbanie o pracowników i klientów.To troska zarówno o komfort pracy w zespole, jak i o szybki,sprawny serwis. Dlatego z Yanosik dla Firm wszyscy zyskują:Korzyści dla pracownika:• Bez reklam - Yanosik w wersji biznes pozbawiony jest reklam• Dojedziesz bezpiecznie do celu - nawigacja posiada staleaktualizowaną mapę Polski i Litwy• Oszczędzisz czas - technologia Smart Traffic działająca w oparciuo aktualne dane o natężeniu ruchu • poprowadzi Cię z ominięciemkorków•Zapomnisz o mandatach - Yanosik poinformuje o sytuacji na drodzem. in. fotoradarach, kontrolach i wypadkach,• Dołączysz do największej społeczności kierowców w Polsce!Korzyści dla przedsiębiorcy:• Wiesz, gdzie są Twoi pracownicy - aplikacja wyświetla mapę z ichaktualną lokalizacją i bieżącą trasą,Masz dostęp do usługi wszędzie tam gdzie jest internet• Zdobywasz zaufanie pracowników - aplikacja ułatwi komunikację wTwoim zespole i ograniczy liczbę połączeń telefonicznych doniezbędnego minimum• Usprawniasz działanie firmy - dzięki GEOnotatkom pracownicy nabieżąco raportują realizację zadań w określonej lokalizacji a Tymasz do nich dostęp w czasie rzeczywistym• Utrzymujesz niskie koszty - nie musisz kupować, ani instalowaćdodatkowych urządzeń do monitoringu• Firma szybko wdraża nowe rozwiązanie - wystarczy zainstalowaćaplikację w telefonie, nie trzeba wiązać się długookresowymiumowami• Masz nowoczesną firmę - posiadając monitoring floty w przystępnejcenie zdobywasz przewagę konkurencyjną i podnosisz wizerunekfirmyAplikacja dla przedsiębiorców łącząca funkcjonalność monitoringu inawigacji wraz ze stale udoskonalanym CRM. Dzięki niej nawetkilkuosobowa firma może monitorować swoje pojazdy, sprawniezarządzać zespołem w terenie i weryfikować realizację zadań. UsługaYanosik dla Firm jest rozwiązaniem kompleksowym przynoszącymkorzyści zarówno firmie jak i pracownikowi. Korzystając znowoczesnych technologii internetowych, stworzyliśmy mobilnąe-usługę, która łączy CRM z GEOnotatkami, lokalizowaniem pojazdóworaz nawigacją omijającą korki.We believe that running abusiness is not just business, maintaining control and low cost,but also building relationships, caring for employees andcustomers. This concern both for the comfort of working in a team,and how fast, efficient service. Therefore Yanosik for companiesall benefit from:Benefits for the employee:• No ads - Yanosik business version is devoid of ads• You will arrive safely to your destination - navigate aconstantly updated map of Polish and Lithuanian• Save time - technology Smart Traffic acting based on currenttraffic data • guide you from bypassing traffic jams• forget about mandates - Yanosik inform about the situation on theroad m. Al. speed camera, controls and cases• Will you join the largest community of drivers in Poland!Benefits for entrepreneurs:• Do you know where your employees - the application displays a mapof their current location and the current route,You have access to services wherever the internet• You gain the trust of employees - the application will facilitatethe communication in your team and reduce the number of phone callsto a minimum• Streamline business operations - thanks to GEOnotatkomstaff-to-date report the execution of tasks in a specific locationand you have access to them in real time• You keep costs low - no need to buy or install additionalequipment for monitoring• The company quickly implement a new solution - simply install theapplication on your phone, no need to involve long-termcontracts• You are a modern company - having fleet monitoring at anaffordable price gain competitive advantage and raise the company'simageApplication for entrepreneurs combining functionality andnavigation monitoring with continuously upgraded CRM. Thanks to it,even a few people a company can monitor their vehicles, efficientlymanage a team in the field and verify the implementation of tasks.Yanosik Service for Business is a complete solution that benefitsboth the company and the employee. Using the modern Internettechnologies, we have developed a mobile e-service that combinesCRM with GEOnotatkami, locating vehicles and navigation bypasstraffic jams.
YanosikTLS 2.0.2.2
Neptis SA
Zbudujcie z nami na nowo największąspołeczność wspólnych podróżników.Yanosik Tanie Linie Samochodowe to platforma skupiająca kierowców ipasażerów w jednym miejscu.Zasada jest prosta – możecie wyszukiwać interesujące Was przejazdyna stronie YanosikTLS.pl lub dodawać własne oferty, zarówno jakokierowcy, jak i pasażerowie.Dodatkowo możecie korzystać z bezpłatnych aplikacjimobilnych:dla kierowców – Yanosik (opcję ,,Oferuj przejazd'' znajdziecie wmenu),dla pasażerów – YanosikTLS (dostępna dla Androida).Pamiętajcie, że w YanosikTLS dodajecie oferty przejazdówBEZPŁATNIE i BEZ PROWIZJI!Dlaczego warto?1. Możecie podzielić się kosztem przejazdu.2. Zyskujecie miłe towarzystwo w podróży.3. Wspólny przejazd jest korzystny dla środowiska.4. Prosta i intuicyjna aplikacja umożliwia szybkie wyszukiwanie idodawanie przejazdów.YanosikTLS umożliwia łatwe zarządzanie przejazdami i szybkiewyszukiwanie połączeń:- łatwy kontakt z kierowcami i pasażerami poprzezaplikację;- całodobowy dostęp do swoich przejazdów;- podgląd i ocena osoby, z którą podróżujemy;- dodając ocenę, zwiększamy zaufanie wśród społecznościYanosikTLS.Podróżowanie nigdy nie było łatwiejsze i tańsze!Build with us again thelargest community of common traveler.Yanosik Airlines Auto is a platform bringing together drivers andpassengers in one place.The principle is simple - you can search for interesting rides onYanosikTLS.pl or add your own offer, both as a driver andpassengers.In addition, you can use the free mobile applications:for drivers - Yanosik (option ,, Offer ride '' you will find on themenu)for passengers - YanosikTLS (available for Android).Remember that you add YanosikTLS offer trips FREE and NOCOMMISSION!Why?1. You can share the cost of travel.2. You gain a nice crowd on the go.3. The Joint passage is beneficial for the environment.4. Simple and intuitive application allows you to quickly find andadd rides.YanosikTLS allows easy management of the crossing and quicksearch connections:- Easy contact with drivers and passengers through theapplication;- Clock access to their trips;- Preview and assessment of the person you are traveling;- Adding the assessment increase confidence among communitiesYanosikTLS.Traveling has never been easier and cheaper!
Yanosik - FlotisMobile 1.1.2
Neptis SA
FlotisMobile to aplikacja umożliwiającamonitorowanie pojazdów, usprawniająca zarządzanie zespołem iweryfikację zadań realizowanych w firmie. Pozwala ona nasprawdzanie pozycji kierowców w czasie rzeczywistym, archiwizowanietras i przegląd ich historii. Zapamiętuje również dane szczegółowe,takie jak informacje o miejscach i czasach postojów.Usługa FlotisMobile jest rozwiązaniem kompleksowym, łączącymfunkcjonalności monitoringu i nawigacji, udoskonalanym obecnie wkierunku rozwoju funkcji CRM.Pozwala ona na:• podgląd pozycji pojazdów w czasie rzeczywistym na mapie,• bieżącą weryfikację zadań realizowanych poza siedzibąfirmy,• usprawnienie pracy floty dzięki bezpłatnej nawigacji online zdanymi o aktualnym natężeniu ruchu,• optymalizację czasu pracy dzięki komunikatom ostrzegającym outrudnieniach na drodze,• koordynację działań zespołu dzięki rozwijanym funkcjom CRM.Mapa w aplikacji prezentuje aktualne natężenie ruchu na drogach,zawiera nazwy miast i osiedli, stacje benzynowe i ceny paliw,miejsca częstych kontroli. Uwzględnione są na niej równieżwszystkie zgłoszenia pochodzące użytkowników systemu Yanosik.FlotisMobile z funkcją asystenta kierowcy zapewnia obopólnewsparcie - gwarantuje pełną ochronę floty, ale wspomaga teżpracowników, informując ich na bieżąco o wydarzeniach na drodze:fotoradarach, kontrolach prędkości, kontrolach ITD i wypadkachdrogowych.FlotisMobile is anapplication to monitor vehicles to streamline the management teamand verification tasks for the company. It allows you to verify theposition of the drivers in real-time archiving routes and reviewtheir history. It also remembers the details, such as informationabout the places and times stops.FlotisMobile service is a comprehensive solution that combinesthe functionality of monitoring and navigation, now perfected inthe direction of the CRM functions.It allows you to:• View the location of vehicles in real time on the map,• continuous review of tasks performed outside the company,• streamlining of the fleet with the free navigation online dataabout the current traffic,• optimization of working time with the communications to warn ofobstacles on the road,• coordination of the team due to the drop-down CRM functions.Map application shows the current volume of traffic on the road,contains the names of towns and settlements, gas stations and fuelprices, a place of frequent inspection. Included on it are also allreports from users of the system Yanosik.FlotisMobile with the function of assistant driver providesmutual support - ensures full protection of the fleet, but alsosupports employees, informing them up to date on events on roadsafety cameras, speed controls, checks ITD and road accidents.
Y24 - aktualne informacje o zdarzeniach na drogach 1.3.6
Neptis SA
Jeśli posiadasz urządzenie Yanosik GT / GTR / GTS lub XS, toaplikacja Y24 jest przeznaczona właśnie dla Ciebie :) Dzięki niejjuż nigdy nie zapomnisz o przedłużeniu transmisji danych dlaTwojego urządzenia. To jednak nie wszystkie jej zalety. Dzięki Y24zyskujesz: - możliwość szybkiego przedłużenia abonamentu z poziomuaplikacji, - dostęp do historii Twoich zgłoszeń i podziękowań, -zachowanie nicka i wypracowanych gwiazdek z aplikacji Yanosik, -podgląd lokalizacji Twojego auta na mapie. Pobierz Y24, zarejestrujsię lub zaloguj nickiem z aplikacji Yanosik i… gotowe :) Szerokiejdrogi z Yanosikiem!
YetiWay 1.2.4
Neptis SA
YetiWay to wersja Yanosik Premium. Rozszerzy działanie Twojejulubionej nawigacji, wzbogacając ją o aktualne informacje osytuacji na trasie – ostrzeżenia o zagrożeniach, fotoradarach,kontrolach prędkości czy remontach. 4 powody, dla których wartomieć YetiWay: 1. Ostrzeżenia z Yanosika – czyli największejspołeczności kierowców w Polsce. Bądź zawsze na bieżąco z sytuacjąna drodze! 2. Brak reklam – z YetiWay otrzymasz tylko istotne dlakierowcy informacje. Skup się na drodze i jedź bezpiecznie 3.Autostart – w trakcie jazdy słuchasz muzyki lub korzystasz znawigacji? YetiWay uruchomi się automatycznie z Twoją ulubionąaplikacją Możesz połączyć YetiWay m.in. z: Google Maps, AutoMapa,Sygic, Waze, Spotify, Tidal, Audioteka 4. Bez zobowiązań – w każdejchwili możesz zrezygnować z abonamentu Ważne – YetiWay poinformujeCię o fotoradarach stacjonarnych w prawie wszystkich krajachEuropy. Pamiętaj jednak, aby przed podróżą zapoznać się zprzepisami ruchu drogowego w danym państwie Pobierz aplikację,dodaj kartę i ciesz się 3 miesiącami darmowej jazdy! Polub nas naFacebook: http://www.facebook.com/yetiway