Dynavix a.s. Apps

Loading...
Dynavix CZ+SK Voucher 1.4.7
Dynavix a.s.
Upozornění: Verzi Dynavix Voucher Editionmůžete aktivovat pouze pomocí zakoupeného aktivačního klíče.Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivním ovládáním a vtipnýmihlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapy ČR a Slovenska jsou uloženy ve vnitřní paměti zařízení, cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu bez nutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csv a.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboautaREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové. Originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČRTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixNote: The version DynavixVoucher Edition can only be activated using the purchasedactivation key.Try smart navigation with an intuitive interface and voiceguidance witty actor Paul Fox.Maps of the Czech Republic and Slovakia are stored in theinternal memory, allowing you to plan a route or search for pointsof interest without an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience of millionsof drivers and finds the best route on any day or time • Quick panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or food on your route • Possibility of free importing custom points of interest(formats. Csv and. OV2) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate to the lane motorway and display labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route and restricted features sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigation to contacts in the phone • Direct call a POI (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or carREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové.Original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long journeys • Database vulnerabilities in the Czech RepublicTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix CZ+SK ÚAMK edition 1.1.5
Dynavix a.s.
Upozornění: Verzi Dynavix ÚAMK edition můžete aktivovat pouzepomocí aktivačního klíče, získaného od společnosti ÚAMK.Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivním ovládáním a vtipnýmihlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapy ČR a Slovenska jsou uloženy ve vnitřní paměti zařízení, cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu bez nutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csv a.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboautaREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové. Originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČRTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixNote: Theversion Dynavix ÚAMK edition can only be activated with anactivation key obtained from ÚAMK.Try smart navigation with an intuitive interface and voiceguidance witty actor Paul Fox.Maps of the Czech Republic and Slovakia are stored in theinternal memory, allowing you to plan a route or search for pointsof interest without an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience of millionsof drivers and finds the best route on any day or time • Quick panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or food on your route • Possibility of free importing custom points of interest(formats. Csv and. OV2) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate to the lane motorway and display labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route and restricted features sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigation to contacts in the phone • Direct call a POI (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or carREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové.Original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long journeys • Database vulnerabilities in the Czech RepublicTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix Europe Truck Voucher 1.1.0
Dynavix a.s.
Upozornění: Verzi Dynavix Voucher Edition můžete aktivovat pouzepomocí zakoupeného aktivačního klíče.Vyzkoušejte chytrou navigaci propojenou s digitálnímtachografem, s intuitivním ovládáním a vtipnými hlasovými pokynyherce Pavla Lišky.Verze „Truck“ obsahuje rozšíření pro reálné sledování předpisůohledně dob jízdy a odpočinku podle Nařízení Evropského parlamentua rady č. 561/2006 Sb.Aplikace upozorní zejména profesionální řidiče na potřebnépřestávky a vyhledá vhodné místo pro odpočinek.Data jsou získávána přímo z tachografu a přehledně zobrazena nadispleji telefonu.Využití této funkce je možné pouze s bluetooth zařízením „TachoLink“ od společnosti Stoneridge ve spojení s digitálním tachografempodporujícím propojení Tacho link, např.„Stoneridge SE5000“.Mapa Evropy (44 zemí) je uložena ve vnitřní paměti zařízení, cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu bez nutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Vyhodnocování povinných přestávek podle Nařízení č.561/2006• Možnost vyhledat vhodné parkoviště v blízkém okolí naplánovanétrasy v závislosti na době, která zbývá do nutné zastávkyřidiče• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (vč. radarů)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěští• Podrobné nastavení využití různých tříd silnic při vyhledávánítrasyHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboauta• Mapové podklady TomtomREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČRTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixNote: Theversion Dynavix Voucher Edition can only be activated using thepurchased activation key.Try smart navigation interfaces with the digital tachograph,with intuitive controls and witty voice guidance actor PaulFox.Version "Truck" contains extensions for real time monitoringrules regarding driving and rest of the European Parliament andCouncil No. 561/2006 Coll.Application highlights particularly professional drivers needed tobreak and finds a suitable place to rest.Data are collected directly from the tachograph and clearlydisplayed on the phone screen.Use of this function is only possible with a bluetooth device"Tacho Link" from Stoneridge in conjunction with a digitaltachograph supporting links Tacho link, such as "StoneridgeSE5000".Map of Europe (44 countries) is stored in the internal memory,allowing you to plan a route or search for points of interestwithout an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher. KEY FEATURES: • Evaluation of mandatory breaks by Regulation No.561/2006 • Search for suitable parking nearby a planned routedepending on the time remaining until the driver must stop • Smart route - Navigation uses the experience of millions ofdrivers and finds the best route on any day or time • Quick panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or food on your route • Possibility of free importing custom points of interest(including radar) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate to the lane motorway and display labels • Advanced settings using different classes of roads insearch routes MAIN FEATURES:  • Google local search • Alternative route and restricted features sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigation to contacts in the phone • Direct call a POI (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or car • Map data TomtomREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové -original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long journeys • Database vulnerabilities in the Czech RepublicTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix Central EU Voucher 1.4.9
Dynavix a.s.
Upozornění: Verzi Dynavix Voucher Editionmůžete aktivovat pouze pomocí zakoupeného aktivačního klíče.Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivním ovládáním a vtipnýmihlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapa střední Evropy (10 zemí) je uložena ve vnitřní pamětizařízení, což umožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmubez nutnosti internetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csv a.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboauta• Mapové podklady TomTomREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČROBSAHUJE MAPY:Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Polsko,Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, MaďarskoTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixNote: The version DynavixVoucher Edition can be activated only by the purchased activationkey.Try smart navigation with an intuitive interface and voiceguidance witty actor Paul Fox.Map of Central Europe (10 countries) is stored in the internalmemory, allowing you to plan a route or search for points ofinterest without an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience of millionsof drivers and finds the best route on any day or time • Fast panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or refreshment along your route • Possibility of free import custom points of interest(formats. Csv and. OV2) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate to the lane motorway and display labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route and restricted features sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigate to the contacts in your phone • Direct call a POI (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or car • TomTom Map dataRegional functions: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové -original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long journeys • A database of vulnerabilities in the Czech RepublicContains maps:Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia,Slovenia, Switzerland, Liechtenstein, HungaryTechnical support & contact:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix Europe Truck 1.1.0
Dynavix a.s.
Vyzkoušejte chytrou navigaci propojenou sdigitálním tachografem, s intuitivním ovládáním a vtipnýmihlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Verze „Truck“ obsahuje rozšíření pro reálné sledování předpisůohledně dob jízdy a odpočinku podle Nařízení Evropského parlamentua rady č. 561/2006 Sb.Aplikace upozorní zejména profesionální řidiče na potřebnépřestávky a vyhledá vhodné místo pro odpočinek.Data jsou získávána přímo z tachografu a přehledně zobrazena nadispleji telefonu.Využití této funkce je možné pouze s bluetooth zařízením „TachoLink“ od společnosti Stoneridge ve spojení s digitálním tachografempodporujícím propojení Tacho link, např.„Stoneridge SE5000“.Mapa Evropy (44 zemí) je uložena ve vnitřní paměti zařízení, cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu bez nutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Vyhodnocování povinných přestávek podle Nařízení č.561/2006• Možnost vyhledat vhodné parkoviště v blízkém okolí naplánovanétrasy v závislosti na době, která zbývá do nutné zastávkyřidiče• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (vč. radarů)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěští• Podrobné nastavení využití různých tříd silnic při vyhledávánítrasyHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboauta• Mapové podklady TomtomREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČRTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixTry smart navigationinterfaces with the digital tachograph, with intuitive controls andhumorous voice guidance actor Pavel Liska.Version "Truck" contains extensions for real time monitoringregulations regarding driving times and rest of the EuropeanParliament and Council No. 561/2006 Coll.Application highlights particularly professional drivers needed tobreak a search for a suitable place to rest.Data are collected directly from the tachograph and clearlydisplayed on the phone screen.Use of this function is only possible with a bluetooth device"Tacho Link" from Stoneridge in conjunction with a digitaltachograph supporting links Tacho link, such as "StoneridgeSE5000".Map of Europe (44 countries) is stored in the internal memory,allowing you to plan a route or search for points of interestwithout an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher. KEY FEATURES: • Evaluation of mandatory breaks by Regulation No561/2006 • Search for suitable parking in the vicinity of the plannedroute depending on the time remaining until the driver muststop • Smart route - Navigation uses the experience of millions ofdrivers and finds the best route on any day or time • Fast panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or refreshments along the route • Possibility of free import custom points of interest(including radar) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate lane highway and displaying labels • Advanced settings using different classes of roads insearch path MAIN FEATURES:  • Google local search • Alternative route a function of prohibited sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigation to contacts in your phone • Direct call a point of interest (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or car • Map data TomtomREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové -original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long trips • Database vulnerabilities in the Czech RepublicTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix Europe 1.4.7
Dynavix a.s.
Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivnímovládáním a vtipnými hlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapa Evropy (44 zemí) je uložena ve vnitřní paměti zařízení, cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu bez nutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csv a.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboauta• Mapové podklady TomTomREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČROBSAHUJE MAPY:Podrobné pokrytí: Andorra, Česká republika, Rakousko, Belgie,Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Řecko,Maďarsko, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko,Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko(včetně Kanárských ostrovů), Polsko, Portugalsko, San Marino,Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, VatikánČástečné pokrytí: Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko,Rumunsko, UkrajinaSpojující komunikace: Albánie, Bělorusko, Bosna-Hercegovina,Makedonie, Moldávie, Černá Hora, SrbskoTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixTry smart navigation withan intuitive interface and voice guidance humorous actor PavelLiska.Map of Europe (44 countries) is stored in the internal memory,allowing you to plan a route or search for points of interestwithout an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience of millionsof drivers and finds the best route on any day or time • Fast panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or refreshments along the route • Possibility of free import custom points of interest(formats. Csv and. OV2) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate lane highway and displaying labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route a function of prohibited sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigation to contacts in your phone • Direct call a point of interest (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or car • TomTom Map dataREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové -original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long trips • Database vulnerabilities in the Czech RepublicContains maps:Detailed coverage: Andorra, Czech Republic, Austria, Belgium,Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece,Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Slovakia, Slovenia, Spain(including the Canary Islands), Poland, Portugal, San Marino,Sweden, Switzerland, United Kingdom, Vatican CityPartial coverage: Turkey, Bulgaria, Croatia, Latvia, Romania,UkraineCombining communication: Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina,Macedonia, Moldova, Montenegro, SerbiaTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix Central EU 1.4.9
Dynavix a.s.
Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivnímovládáním a vtipnými hlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapa střední Evropy (10 zemí) je uložena ve vnitřní pamětizařízení, což umožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmubez nutnosti internetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csv a.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboauta• Mapové podklady TomTomREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČROBSAHUJE MAPY:Rakousko, Chorvatsko, Česká republika, Německo, Polsko,Slovensko, Slovinsko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, MaďarskoTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixTry smart navigation withan intuitive interface and voice guidance humorous actor PavelLiska.Map of Central Europe (10 countries) is stored in the internalmemory of the device, which allows you to plan a route or searchfor points of interest without an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience of millionsof drivers and finds the best route on any day or time • Fast panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or refreshments along the route • Possibility of free import custom points of interest(formats. Csv and. OV2) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate lane highway and displaying labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route a function of prohibited sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigation to contacts in your phone • Direct call a point of interest (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or car • TomTom Map dataREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové -original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long trips • Database vulnerabilities in the Czech RepublicContains maps:Austria, Croatia, Czech Republic, Germany, Poland, Slovakia,Slovenia, Switzerland, Liechtenstein, HungaryTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix Europe ÚAMK edition 1.1.5
Dynavix a.s.
Upozornění: Verzi Dynavix ÚAMK edition můžeteaktivovat pouze pomocí aktivačního klíče, získaného od společnostiÚAMK.Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivním ovládáním a vtipnýmihlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapa Evropy (44 zemí) je uložena ve vnitřní paměti zařízení, cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu bez nutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačním systémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičů analezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpací stanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csv a.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasy neboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboauta• Mapové podklady TomTomREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originální avtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví na dlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČROBSAHUJE MAPY:Podrobné pokrytí: Andorra, Česká republika, Rakousko, Belgie,Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar, Řecko,Maďarsko, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko,Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko(včetně Kanárských ostrovů), Polsko, Portugalsko, San Marino,Švédsko, Švýcarsko, Spojené království, VatikánČástečné pokrytí: Turecko, Bulharsko, Chorvatsko, Lotyšsko,Rumunsko, UkrajinaSpojující komunikace: Albánie, Bělorusko, Bosna-Hercegovina,Makedonie, Moldávie, Černá Hora, SrbskoTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixNote: The version DynavixÚAMK edition can only be activated with an activation key obtainedfrom ÚAMK.Try smart navigation with an intuitive interface and voiceguidance witty actor Paul Fox.Map of Europe (44 countries) is stored in the internal memory,allowing you to plan a route or search for points of interestwithout an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3 andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience of millionsof drivers and finds the best route on any day or time • Quick panel - instantly find the nearest gas station,accommodation or food on your route • Possibility of free importing custom points of interest(formats. Csv and. OV2) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate to the lane motorway and display labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route and restricted features sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, along yourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigation to contacts in the phone • Direct call a POI (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or car • TomTom Map dataREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové -original and humorous instructions by Pavel Liska will surelyentertain you on long journeys • Database vulnerabilities in the Czech RepublicContains maps:Detailed coverage: Andorra, Czech Republic, Austria, Belgium,Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Gibraltar, Greece,Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg,Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Slovakia, Slovenia, Spain(including the Canary Islands), Poland, Portugal, San Marino,Sweden, Switzerland, United Kingdom, VaticanPartial coverage: Turkey, Bulgaria, Croatia, Latvia, Romania,UkraineConnecting communication: Albania, Belarus, Bosnia-Herzegovina,Macedonia, Moldova, Montenegro, SerbiaTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix PEACOX 2.0.7
Dynavix a.s.
Dynavix PEACOX is a smart phoneapplicationthat will guide you to your destination the sustainableway. Itoffers you eco-friendly routing and navigation that respectyourpersonal needs and expectations of comfort.Change your phone with Android into the fully functionalmobilenavigation system with Dynavix Navigation: simplycleverturn-by-turn navigation with precise voice announcements andthefree OpenStreetMaps on-board. Dynavix navigation combines thebestfeatures available on the market with brilliant design anduser´sexperience.It is also an easy way to start for first-time users, thankstointuitive and easy-to-use interactive user´s interface employedinDynavix Navigation
Dynavix našim 1.4.9
Dynavix a.s.
Upozornění: Verzi Dynavix našimmůžeteaktivovat pouze pomocí zakoupeného aktivačního klíče.Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivním ovládáním avtipnýmihlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapy ČR a Slovenska jsou uloženy ve vnitřní paměti zařízení,cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu beznutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačnímsystémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičůanalezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpacístanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csva.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasyneboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboautaREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové. Originálníavtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví nadlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČRTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixNote: The version ofourDynavix can only be activated using the purchased activationkey.Try the smart navigation with intuitive controls andhumorousvoice guidance actor Pavel Liska.Maps of the Czech Republic and Slovakia are stored intheinternal memory, allowing you to plan a route or search forpointsof interest without an Internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience ofmillionsof drivers and finds the best route on any day ortime • Rapid panel - instantly find the nearest gasstation,accommodation or snack on your route • Freely importing custom points of interest (.csv formatsand.ov2) • Simple route planning with the support of waypoints • Navigation lane highway and displaying labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route and functions restricted sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current position alongtheroute or near the target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigate to your phone contacts • Direct call a point of interest (eg. Restaurants) • Sharing position via e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day or night mode • Extensive background settings, map colors, theme or carREGIONAL FEATURES: • 99% coverage of house numbers in the CzechRepublic • Voice instructions actors Pavel Liska and IlonaSvobodové.Original and funny guidelines Pavel Liska you areguaranteed toentertain on long journeys • Database-risk areas in the Czech RepublicTECHNICAL SUPPORT & CONTACTS:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIAL NETWORKS:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix Europe Voucher 1.4.7
Dynavix a.s.
Upozornění: Verzi Dynavix VoucherEditionmůžete aktivovat pouze pomocí zakoupeného aktivačního klíče.Vyzkoušejte chytrou navigaci s intuitivním ovládáním avtipnýmihlasovými pokyny herce Pavla Lišky.Mapa Evropy (44 zemí) je uložena ve vnitřní paměti zařízení,cožumožňuje plánovat trasu nebo vyhledávat body zájmu beznutnostiinternetového připojení.Navigace je určena pro chytré telefony s operačnímsystémemAndroid 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Chytrá trasa - navigace využívá zkušenosti milionů řidičůanalezne tu nejlepší cestu v jakýkoli den nebo čas• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpacístanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csva.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíHLAVNÍ FUNKCE:• Google lokální vyhledávání• Alternativní trasa a funkce zakázaných úseků• Funkce rychlé navigace „Domů“• Vyhledávání bodů zájmu blízko aktuální pozice, podél trasyneboblízko cíle• Hlasové navigační pokyny na pozadí• Asistence v případě problému díky dialogu Pomoc• Navigace na kontakty v telefonu• Přímé volání bodu zájmu (např. restaurace)• Sdílení pozice přes e-mail• Upozornění na radary• Široký výběr 3D modelů aut• Automatický denní nebo noční mód• Široké možnosti nastavení pozadí, barvy mapy, tématu neboauta• Mapové podklady TomTomREGIONÁLNÍ FUNKCE:• 99% pokrytí čísel popisných v ČR• Hlasové pokyny herců Pavla Lišky a Ilony Svobodové - originálníavtipné pokyny Pavla Lišky Vás zaručeně pobaví nadlouhýchcestách• Databáze rizikových míst v ČROBSAHUJE MAPY:Podrobné pokrytí: Andorra, Česká republika, Rakousko,Belgie,Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Gibraltar,Řecko,Maďarsko, Itálie, Irsko, Lichtenštejnsko, Litva,Lucembursko,Malta, Monako, Nizozemsko, Norsko, Slovensko,Slovinsko, Španělsko(včetně Kanárských ostrovů), Polsko,Portugalsko, San Marino,Švédsko, Švýcarsko, Spojené království,VatikánČástečné pokrytí: Turecko, Bulharsko, Chorvatsko,Lotyšsko,Rumunsko, UkrajinaSpojující komunikace: Albánie, Bělorusko,Bosna-Hercegovina,Makedonie, Moldávie, Černá Hora, SrbskoTECHNICKÁ PODPORA & KONTAKTY:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSOCIÁLNÍ SÍTĚ:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavixNote: The versionDynavixVoucher Edition can be activated only by the purchasedactivationkey.Try smart navigation with an intuitive interface andvoiceguidance witty actor Paul Fox.Map of Europe (44 countries) is stored in the internalmemory,allowing you to plan a route or search for points ofinterestwithout having internet connection.Navigation is designed for smart phones running Android 2.3andhigher.KEY FEATURES: • Smart route - Navigation uses the experience ofmillionsof drivers and finds the best route on any day ortime • Fast panel - instantly find the nearest gasstation,accommodation or refreshment along your route • Possibility of free import custom points ofinterest(formats. Csv and. OV2) • Easy route planning with the support of waypoints • Navigate to the lane motorway and display labelsMAIN FEATURES: • Google local search • Alternative route and restricted features sections • The quick navigation "Home" • Searching for POIs near your current location, alongyourroute or close to target • Voice navigation instructions in the background • Assistance in case of problems through dialogue Help • Navigate to the contacts in your phone • Direct call a POI (eg restaurants) • Sharing positions through e-mail • Warning Radars • Wide selection of 3D car models • Automatic day and night mode • Extensive set the background, map colors, theme or car • TomTom Map dataRegional functions: • 99% coverage of house numbers in Czech Republic • Voice instructions actors Pavel Liska and Ilona Svobodové-original and humorous instructions by Pavel Liska willsurelyentertain you on long journeys • A database of vulnerabilities in the Czech RepublicContains maps:Detailed coverage of Andorra, the Czech Republic,Austria,Belgium, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany,Gibraltar,Greece, Hungary, Ireland, Italy, Liechtenstein,Lithuania,Luxembourg, Malta, Monaco, Netherlands, Norway, Slovakia,Slovenia,Spain (including the Canary Islands), Poland, Portugal,San Marino,Sweden, Switzerland, United Kingdom, VaticanPartial coverage: Turkey, Bulgaria, Croatia, Latvia,Romania,UkraineConnecting communication: Albania, Belarus,Bosnia-Herzegovina,Macedonia, Moldova, Montenegro, SerbiaTechnical support & contact:http://www.dynavix.czhttp://android.dynavix.comSocial Networks:http://www.twitter.com/dynavixhttp://www.facebook.com/dynavix
Dynavix EDITS 2.0.0
Dynavix a.s.
Vyzkoušejte chytrou multimodální navigacisintuitivním ovládáním a vtipnými hlasovými pokyny hercePavlaLišky.Mapy regionu Jihomoravský Kraj, Bratislavský kraj, Vídeň aSopronjsou uloženy ve vnitřní paměti zařízení, což umožňujeplánovat trasunebo vyhledávat body zájmu bez nutnostiinternetového připojení.Internetové připojení je nutné provyhledávání trasy s využitímveřejné dopravy.Tato verze je zdarma. Navigace je určena pro chytré telefonysoperačním systémem Android 2.3 a vyšším.KLÍČOVÉ FUNKCE:• Multimodální turn by turn navigace vyhledá nejvhodnějšítrasupro jízdu automobilem nebo s využitím kombinovanéveřejnédopravy.• Rychlý panel - okamžité vyhledání nejbližší čerpacístanice,ubytování nebo občerstvení na Vaší trase• Možnost volného importu vlastních bodů zájmu (formáty .csva.ov2)• Jednoduché plánování trasy s podporou průjezdních bodů• Navigace do jízdních pruhů a zobrazování dálničních návěštíWebový portál i mobilní aplikace byly realizovány vrámciprojektu EDITS, kofinancovaného z prostředkůEvropskéhoregionálního rozvojového fondu.Více informací na www.edits-project.eu.Try the smartmultimodalnavigation with an intuitive interface and voice guidancewittyactor Pavel Liska.Maps of the region South Moravian Region, BratislavaRegion,Vienna and Sopron are stored in the internal memory of thedevice,which allows you to plan a route or search for points ofinterestwithout an Internet connection. Internet access is requiredtosearch a route using public transport.This version is free. Navigation is designed for smartphonesrunning Android 2.3 and higher.KEY FEATURES:• Multimodal turn by turn navigation search for the bestroutefor driving a car or using public transport combined.• Fast panel - instantly find the nearest gas station,accommodationor refreshments along the route• Possibility of free importing custom points of interest(.csvformats and .ov2)• Easy route planning with the support of waypoints• Navigate lane highway and displaying labelsWeb portal and mobile applications were made in theEDITSproject, co-financed by the European RegionalDevelopmentFund.More information on www.edits-project.eu.
Dynavix Navigation & Cameras 6.6.13
Dynavix a.s.
Offline navigation with Android auto and maps updates several timesa year.